HOT DEAL! AKÁR -30% A KIVÁLASZTOTT TÉTELEKRE Az ajánlathoz

Adatvédelmi szabályzat

1. Adatkezelő és fogalommeghatározások

 1. A webáruház vásárlóinak/felhasználóinak, más néven az Eladónak az adatkezelője a MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa, tel. , NIP 6641963729, REGON 292794781.
 2. Az adatkezelővel a következő címen lehet kapcsolatba lépni:
  1. levelezési cím: Boczna 41, 27-200 Starachowice;
  2. az e-mail cím: info@marbosport.hu.
 3. Felhasználó - az a természetes személy, aki belép a webáruház weboldalára/weboldalaira, vagy használja a jelen Szabályzatban leírt szolgáltatásokat vagy funkciókat.
 4. Vevő - teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, Fogyasztónak minősülő természetes személy, jogi személy vagy olyan jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amelynek a törvény jogképességet biztosít, és amely Távértékesítési szerződést köt az Eladóval.
 5. Webáruház - az Eladó által üzemeltetett, elektronikus címeken (weboldalakon) elérhető internetes szolgáltatás: https://www.marbosport.hu amelyen keresztül a Vevő/Felhasználó információt kaphat az Árukról és annak elérhetőségéről, valamint megvásárolhatja az Árut, illetve megrendelheti a szolgáltatást.
 6. Hírlevél - az Eladó által az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) értelmében vett kereskedelmi információkat is tartalmazó információ, amelyet a Vevőnek/Felhasználónak elektronikus úton küldenek; a hírlevél átvétele önkéntes és a Vevő/Felhasználó beleegyezéséhez kötött.
 7. Számla - a Vevőre/Felhasználóra és a Vevő/Felhasználó által leadott megrendelésekre, valamint a Vevő/Felhasználó által kötött szerződésekre vonatkozó, a Webáruházban és az Eladó informatikai rendszerében tárolt adatok összessége, amely lehetővé teszi a Vevő/Felhasználó számára a megrendelések leadását és a szerződések megkötését.
 8. GDPR - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 1. A Távértékesítési megállapodás teljesítése érdekében az Eladó feldolgozza:
  1. a Felhasználó eszközére vonatkozó információkat a szolgáltatások megfelelő működésének biztosítása céljából: a számítógép IP-címe, a cookie-kban vagy más hasonló technológiákban szereplő információk, munkamenetadatok, böngészőadatok, eszközadatok, a weboldalon - beleértve az egyes aloldalakon - végzett tevékenységre vonatkozó adatok;
  2. geolokációs adatok, amennyiben a Felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy a szolgáltató hozzáférjen a geolokációhoz. A geolokációs adatokat arra használjuk, hogy személyre szabottabb áru és szolgáltatási ajánlatokat nyújtsunk;
  3. a felhasználók személyes adatai: név, vezetéknév, székhely, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, adóazonosító szám, bankszámlaszám vagy egyéb személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő a vásárlási folyamat során kér.
 2. Ezek az információk nem tartalmazzák a Felhasználók személyazonosító adatait, de más információkkal kombinálva személyes adatnak minősülhetnek. Ezért az Adatkezelő teljes GDPR-védelmet terjeszt ki rájuk.
 3. Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban, a rendelet szerinti szolgáltatás nyújtása, azaz a rendelet szerinti elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodás céljából, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban, az internetes böngésző megfelelő beállításai által kifejezett, bizonyos sütik vagy más hasonló technológiák használatához való hozzájárulással összhangban, a távközlési törvénynek megfelelően, vagy a geolokációhoz való hozzájárulással összhangban kezeljük. Az adatok feldolgozása a Felhasználónak az Online Shop használatának végéig tart.
 4. A Rendszergazda vállalja, hogy megteszi a RODO 32. cikke által előírt intézkedéseket, azaz a technika állása, a megvalósítás költségei és az adatkezelés jellege, terjedelme és céljai, valamint a természetes személyek jogainak vagy szabadságainak különböző valószínűségű és súlyosságú megsértésének kockázata figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében.

3. Az adatkezelő marketingtevékenysége

 1. Az adatkezelő marketinginformációkat helyezhet el az Árukról vagy szolgáltatásairól a webáruház weboldalán. Az ilyen tartalmakat az adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően, az adatkezelő által követett jogos érdeknek megfelelően jeleníti meg, a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalmak és az adatkezelő által végzett akciók promóciós tartalmának közzétételével. Ugyanakkor az akció nem sérti az Ügyfelek/Felhasználók jogait és szabadságait, az Ügyfelek/Felhasználók elvárják, hogy hasonló tartalmakat kapjanak, sőt, elvárják, vagy közvetlen céljuk, hogy a webáruház weboldalát (weboldalait) meglátogassák.

4. A Felhasználó adatainak címzettjei

 1. Az adatkezelő a Felhasználók személyes adatait kizárólag a személyes adatok feldolgozására vonatkozó, megkötött megbízási szerződések alapján, az Adminisztrátornak nyújtott szolgáltatások, pl. a weboldal tárhelyszolgáltatás és karbantartás, informatikai szolgáltatások, marketing- és PR-szolgáltatások nyújtása céljából adja át az adatfeldolgozóknak.

5. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba

 1. A személyes adatok harmadik országokba történő feldolgozására nem kerül sor.

6. Visszalépés a szerződéstől - elektronikus visszaküldési formanyomtatvány

 1. Az érintettek jogai
  1. hozzáférési jog (GDPR 15. cikk) - az adatkezelőtől megerősítést kaphat arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha egy személyre vonatkozó adatokat kezelnek, jogosult arra, hogy hozzáférjen azokhoz, és a következő tájékoztatást kapja: az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adattárolás időtartamáról vagy az időtartam meghatározásához használt kritériumokról, a személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy kezelésének korlátozásának kérelmezéséhez, valamint az ilyen adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogról;
  2. az adatok másolatának megszerzéséhez (GDPR 15. cikk 3. szakasz) - a feldolgozandó adatok másolatának megszerzéséhez; az első másolat ingyenes. A további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű díjat számíthat fel;
  3. helyesbítéshez (GDPR 16. cikk) - a rá vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítésének vagy kiegészítésének kérése;
  4. az adatok törléséhez (GDPR 17. cikk) - kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelőnek nincs jogalapja azok kezelésére, vagy az adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljaihoz;
  5. a feldolgozás korlátozására (a GDPR 18. cikke) - a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérheti, ha:
   1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
   2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
   3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
   4. az érintett a 21. cikk 1. szakasza alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;
  6. az adathordozhatósághoz (GDPR 20. cikk) - a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat átadta, akadályozná, ha az adatok kezelése az érintett hozzájárulása vagy vele kötött szerződés alapján történik, és ha az adatok kezelése automatizált módon történik;
  7. tiltakozás (a GDPR 21. cikke) - tiltakozás a személyes adatainak az adatkezelő jogos céljaira történő kezelése ellen az érintett sajátos helyzetével kapcsolatos okokból, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő értékeli, hogy az adatkezelésre vonatkozóan fennállnak-e olyan fontos jogos okok, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek az igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Ha az értékelés szerint az érintett érdekei elsőbbséget élveznek az adatkezelő érdekeivel szemben, az adatkezelő köteles leállítani az adatok ilyen célú feldolgozását;
  8. a hozzájárulást bármikor és indoklás nélkül visszavonhatja, de a személyes adatoknak a hozzájárulás visszavonása előtt végzett feldolgozása továbbra is jogszerű marad. A hozzájárulás visszavonása azt eredményezi, hogy az adatkezelő megszünteti a személyes adatok feldolgozását arra a célra, amelyre a hozzájárulást adták.
 2. A fent említett jogok gyakorlása érdekében az érintettnek a megadott elérhetőségeken kapcsolatba kell lépnie az adatkezelővel, és tájékoztatnia kell az adatkezelőt arról, hogy milyen jogát és milyen mértékben kívánja gyakorolni.

7. A Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke

 1. Az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely Lengyelországban a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke, székhelye Varsó, ul. Stawki 2, amely a következőképpen érhető el:
 2. levelezési cím: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw;
 3. a honlapon elérhető elektronikus postafiókon keresztül: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. levélcím: segélyvonal: 606-950-0000.

8. Adatvédelmi tisztviselő

 1. Az érintett minden esetben közvetlenül az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat e-mailben vagy írásban az adatkezelőnek a jelen Szabályzat 1. szakaszának 2. pontjában megadott címére.

9. Az adatvédelmi és cookie-szabályzat módosításai

 1. Az Adatvédelmi és Sütikre vonatkozó szabályzat az adatkezelő aktuális igényeinek megfelelően kiegészíthető vagy frissíthető azzal a céllal, hogy az Ügyfelek/felhasználók számára aktuális és megbízható információkat nyújtson.

10. Sütik

 1. A webáruház a Vevőkről, a Felhasználókról és viselkedésükről a következő módon szerez információkat:
  1. az űrlapokon önkéntesen megadott információk, az űrlap funkciójából adódó célokra;
  2. cookie-k (ún. "sütik") tárolása a végső eszközön;
  3. webszerver naplófájlok gyűjtése a webáruház tárhelyszolgáltatója által (a webáruház megfelelő működéséhez szükséges).
 2. A cookie-fájlok olyan informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket az Ügyfél/felhasználó végső eszközén tárolnak, és amelyek a webáruház weboldalának használatára szolgálnak. A sütik általában tartalmazzák annak a weboldalnak a nevét, ahonnan származnak, a végső eszközön való tárolás idejét és egy egyedi számot.
 3. A Webáruház csak akkor használ sütiket, ha a Vevő/Felhasználó ehhez előzetesen hozzájárult. A hozzájárulás a Webáruház által történő valamennyi cookie használatához a gombra kattintva adható meg: "Bezárás" gomb megnyomásával, amikor a webáruház által használt sütikről szóló hirdetmény megjelenik, vagy a hirdetmény bezárásával.
 4. Ha a Vásárló/Felhasználó nem járul hozzá a sütiknek a Webáruház általi használatához, használhatja a lehetőséget: "Nem értek egyet" opciót, amely szintén elérhető a webáruház által használt cookie-k használatáról szóló hirdetményben, vagy módosíthatja a Vevő/Felhasználó által jelenleg használt internetes böngésző beállításait (ez azonban a webáruház helytelen működését okozhatja).
 5. A cookie-beállítások kezeléséhez az Ügyfélnek/felhasználónak ki kell választania a webböngészőt/rendszert, és követnie kell az utasításokat: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. A sütikből származó személyes adatok feldolgozásának jogalapja a Weboldal Üzemeltetője által követett jogos érdek, amely a magas színvonalú szolgáltatások nyújtásában, a szolgáltatások biztonságának biztosításában áll.
 7. A Webáruház két alapvető sütitípust használ: munkamenet sütiket és állandó sütiket. A munkamenet sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó végleges eszközén tárolódnak a kijelentkezésig, a Webáruházból való kilépésig vagy a szoftver (webböngésző) kikapcsolásáig. A tartós sütik a sütik paramétereiben meghatározott ideig vagy a Felhasználó általi eltávolításukig tárolódnak a Felhasználó eszközén.

Funkcionális sütik (nélkülözhetetlen)

www.marbosport.hu

monit_token: 365 napok, cookie-t
Identifies the shop's customer.

shop_monit_token: 30 percek, cookie-t
Identifies the shop's customer.

client: 1 napok, cookie-t
Identifies the logged-in customer / basket of the non-logged-in customer.

affiliate: 90 napok, cookie-t
It stores information about the partner ID from which the shop was entered.

ordersDocuments: cookie-t
Stores information about the print status of a document.

__idsui: 1095 napok, cookie-t
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__idsual: 1095 napok, cookie-t
File required for the so-called lightweight login function on the website.

__IAI_SRC: 90 napok, cookie-t
It only stores the source from which the page was accessed.

login: cookie-t
Stores information about whether the user has logged in to the site.

CPA: 28 napok, cookie-t
Includes information on the variables for the CPA / CPS programmes in which the site participates.

__IAIRSABTVARIANT__: 30 napok, cookie-t
Variant identifier for the A/B test and IdoSell RS engine configuration.

basket_id: 365 napok, cookie-t
The site user's shopping cart identifier, assigned for the duration of the ongoing session.

page_counter: 1 napok, cookie-t
Counter of pages visited.

LANGID: 180 napok, cookie-t
Stores information about the language selected by the site user.

REGID: 180 napok, cookie-t
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 napok, cookie-t
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 napok, cookie-t
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 napok, cookie-t
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 napok, cookie-t
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie-t
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 napok, cookie-t
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 napok, cookie-t
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 napok, cookie-t
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie-t
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 napok, cookie-t
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 napok, cookie-t
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie-t
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 napok, cookie-t
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie-t
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 percek, cookie-t
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie-t
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie-t
Stores information on the number of products in the favorites list.

remembered_mfa: 365 napok, cookie-t
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 napok, cookie-t
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie-t
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 napok, cookie-t
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 napok, cookie-t
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 napok, cookie-t
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 napok, cookie-t
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 napok, cookie-t
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 napok, cookie-t
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: cookie-t
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 napok, cookie-t
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: cookie-t
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 napok, cookie-t
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 napok, cookie-t
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 percek, cookie-t
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 napok, cookie-t
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: cookie-t
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


Analitikai cookie-k

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 napok, cookie-t
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Analytics

_ga_: 730 napok, cookie-t
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 napok, cookie-t
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 napok, cookie-t
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 napok, cookie-t
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 napok, cookie-t
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 percek, cookie-t
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 percek, cookie-t
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 percek, cookie-t
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 napok, cookie-t
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 percek, cookie-t
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: cookie-t
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 percek, cookie-t
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 napok, cookie-t
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 napok, cookie-t
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 napok, cookie-t
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 napok, cookie-t
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 napok, cookie-t
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 napok, cookie-t
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 napok, cookie-t
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 napok, cookie-t
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 napok, cookie-t
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 napok, cookie-t
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 percek, cookie-t
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 napok, nyomkövető pixel
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 napok, cookie-t
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 napok, cookie-t
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Advertising cookies

www.marbosport.hu

RSSID: 180 napok, cookie-t
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 percek, cookie-t
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Google Analytics

__gads: 395 napok, cookie-t
To provide ad delivery or retargeting.


 1. A sütiket a következő célokra használjuk:
  1. Statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogyan használják a weboldalakat a webáruház vásárlói/felhasználói, ami lehetővé teszi azok szerkezetének és tartalmának javítását;
  2. a Vásárló/Felhasználó munkamenetének fenntartása (a bejelentkezés után), amelynek köszönhetően a Vásárlónak/Felhasználónak nem kell újra megadni a bejelentkezést és a jelszót a webáruház minden egyes aloldalán;
  3. az Ügyfél profiljának meghatározása a termékajánlások és a megfelelő anyagok megjelenítése céljából a hirdetési hálózatokban, különösen a Google hálózatában.
 2. A webböngésző szoftverek (webböngésző) általában alapértelmezés szerint lehetővé teszik a sütik tárolását a Felhasználó végleges eszközén. Az ügyfelek/felhasználók ezen a területen megváltoztathatják a beállításokat. A webböngésző lehetővé teszi a sütik eltávolítását. Lehetőség van a cookie-fájlok automatikus blokkolására is.
 3. A sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a webáruház weboldalain elérhető egyes funkciókat.
 4. Az Ügyfél/Felhasználó végső eszközén elhelyezett cookie-fájlokat és az Online Shop hirdetői és partnerei is használhatják, akik együttműködnek az Online Shop-pal.
 5. A cookie-kat a Google hálózat használhatja hirdetések megjelenítésére tailo red ahhoz, ahogyan a Vevő/Felhasználó az Online Shopot használja. Ebből a célból információkat tárolhatnak a felhasználó navigációs útvonaláról vagy az adott oldalon eltöltött időről: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Javasoljuk, hogy a Vevő/Usszerző olvassa el ezen vállalatok adatvédelmi szabályzatát, hogy megértse a sütik statisztikákban történő felhasználását: Adatvédelmi szabályzat - Google Analytics.
 7. A Google hirdetési hálózata által gyűjtött, az Ügyfél/felhasználó preferenciáira vonatkozó információk tekintetében az Ügyfél/felhasználó megtekintheti és szerkesztheti a cookie-kból származó információkat a következő eszközzel: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Az OnlineShop weboldalán vannak olyan beépülő modulok, amelyek az Ügyfelek/Felhasználók adatait továbbíthatják az adatgyűjtőknek, mint pl.: .
 9. A Távértékesítési megállapodás megfelelő teljesítése érdekében az adatkezelő a Vevő/felhasználó adatait a futárszolgálatok rendelkezésére bocsáthatja. A jelenleg elérhető szállítási módok a webáruházban a következők: https://www.marbosport.hu/hun-delivery.html.
 10. A Távértékesítési megállapodás megfelelő teljesítése érdekében az adatkezelő az internetes fizetési rendszerek számára hozzáférhetővé teheti a Vevő/felhasználó adatait. A jelenleg elérhető fizetési módok előrefizetés formájában az Online Shopban a következők: https://www.marbosport.hu/hun-payments.html.

11. Hírlevél

 1. Az Ügyfél/Felhasználó a regisztrációs űrlapon a megfelelő opció bejelölésével, vagy később a megfelelő fülön a megfelelő időpontban hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy kereskedelmi információkat kapjon elektronikus úton. Ilyen hozzájárulás esetén a Vevő/Felhasználó a Vevő/Felhasználó e-mail címére az Eladó által küldött, a Webáruházzal kapcsolatos információkat (Hírlevél), valamint egyéb kereskedelmi információkat kap.
 2. A Vevő/Felhasználó bármikor leiratkozhat a Hírlevélről a fiókja oldalán található megfelelő négyzet kipipálásával, vagy a https://www.marbosport.hu/newsletter.php, űrlapon, az egyes Hírlevelek tartalmában található megfelelő linkre kattintva, vagy az Ügyfélszolgálati Irodán keresztül.

12. Számla

 1. A Vevő/Felhasználó nem helyezhet el a Webáruházban és nem szolgáltathat az Eladónak jogellenes tartalmakat, beleértve a véleményeket és egyéb adatokat.
 2. A Vevő/Felhasználó a regisztrációt követően kap hozzáférést a Fiókhoz.
 3. A regisztráció során a Vevő/Felhasználó megadja a Számla típusát vagy nemét, nevét, vezetéknevét, cégnevét, NIP számát, az értékesítési okmány kiállításához szükséges adatokat, szállítási adatokat, e-mail címét és jelszót választ. Az Ügyfél/Felhasználó biztosítja, hogy az általa a regisztrációs űrlapon megadott adatok helyesek. A regisztrációhoz szükséges, hogy az Ügyfél/Felhasználó figyelmesen elolvassa a Szabályzatot, és a regisztrációs űrlapon jelezze, hogy elolvasta a Szabályzatot és teljes mértékben elfogadja annak minden rendelkezését.
 4. A Vevő/felhasználó Számlához való hozzáférés biztosításának pillanatában az Eladó és a Vevő/felhasználó között határozatlan időre szóló megállapodás jön létre az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan. A Fogyasztó a Szabályzatban meghatározott feltételek mellett elállhat ettől a megállapodástól.
 5. A Fiók regisztrálása az Online Shop egyik weboldalán egyúttal olyan regisztrációt is jelent, amely lehetővé teszi a hozzáférést a többi weboldalhoz, ahol az Online Shop elérhető.
 6. A Vevő/Felhasználó bármikor azonnali hatállyal felmondhatja az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződést, erről az Eladót e-mailben vagy írásban tájékoztatva az adatkezelőnek a jelen Szabályzat 1. szakasz 2. pontjában megadott címén.
 7. Az Eladó jogosult a Számlára vonatkozó szolgáltatásnyújtási szerződést felmondani a következő esetekben: a Webáruház szolgáltatás megszűnése vagy harmadik félre történő átruházása, a Vevő/Felhasználó által a jogszabályok vagy a Szabályzat rendelkezéseinek megsértése, valamint a Vevő/Felhasználó 6 hónapos inaktivitása esetén. A szerződés hét napos felmondási idővel szűnik meg. Az Eladó előírhatja, hogy a Számla újbóli regisztrációjához az Eladó engedélye szükséges.
pixel